دولت نمی‌تواند خودروسازان را مجبور به ورود در حوزه ورزش کند