استانداری کردستان و وزارت تعاون تفاهم نامه همکاری امضا کردند