سیسی: امنیت ملی مصر جدای از امنیت شورای همکاری خلیج فارس نیست