ارائه تخفیف به خطوط کشتیرانی بین المللی وحمل و نقل ترانزیتی ریلی