رییس جمهوری:مساله یمن دیگر منطقه ای و سیاسی نیست بلکه مساله ای انسانی است