خانم معلم فداکار دانش‌آموزش را از غرق شدن نجات داد