پیگیر اجرایی شدن افتتاح حساب امانی پیش فروش مسکن در بانکها هستیم/نامه رسمی بانک مرکزی به نحوه گشایش ح