فاضل نظری: تک‌نگاری مسیر خوبی برای شناخت نمایشگاه کتاب است