کنعان اورن در دادگاه تاریخ و نفرین مادران فرزند مرده