درگيري دو قبيله آفريقایی بر سر مالکيت زمين‌های نفتی