رویانیان:استقلالی ها برای کری خوانی دنبال عدد دیگری بگردند