زمینه حضور سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در شهرهای تهران مهیا شود