برگزاری همایش تعلیم و تربیت خانواده در تبریز با بیش از ۴۰۰ اثر