سخنان رئیس جمهور در خصوص فکت شیت شوخی بود/ پروتکل را مشروط میپذیریم