تا زمان روی میز بودن گزینه نظامی باید تاسیسات هسته‌ای زیرزمینی بسازیم/هر وطن‌پرستی باید دلواپس مذا