انفجار و آتش گرفتن ناگهانی آیفون ۵C در جیب عقب یک دختر ۱۲ ساله !