آغاز اجرای نمایش «دست نیافتنی» ها در تماشاخانه ایرانشهر