به ازاي هر 100 هزار نفر، 1.3 متخصص مغز و اعصاب در کشور داريم