سبک‌دست: اگر پولی به استقلالی می‌دهیم برای حمایت است وگرنه تعهدی نداریم