پاسکاری در دولت برای تامین هزینه درمان قربانی اسیدپاشی اصفهان