دستگاه‌های اجرایی در شبستر از بخشی‌نگری پرهیز کنند