بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی در البرز برگزار می شود