زیرساخت های جاده حرم بی بی حکیمه (س) نیازمند ساماندهی است