ظهرابی: اسماعیلاجیچ مربی بزرگی است/ باید از فرصت‌ها استفاده کنیم