29 ارديبهشت؛ بدرقه کاروان ازدواج دانشجويي به مشهد مقدس