درخواست از رهبر معظم انقلاب برای بازگشایی خیابان قیام به دانشگاه بجنورد