هرمز هدایت: خسروشکیبایی گفت چطور می‌توانی جای سوسک حرف بزنی! /کار عروسکی فقط ادا درآوردن نیست