اگر غربی‌ها نگران اعدام قاچاقچیان مواد مخدر هستند آنها را به کشورهایشان ببرند تا نتایجش را ببینند