معامله و تبادل گروگان ها با زندانیان طالبان صحیح نیست