دقیقا همان‌جایی هستیم که هر سال آرزو داریم/ قهرمانی برای ما فوق‌العاده خواهد بود