حضرت آیت الله مکارم شیرازی هشدار داد: اجرای حکم ...