۳ عامل شکل گیری «زیرمیزی» در مناظره بین اصحاب رسانه و وزارت بهداشت