مجلس با همکاری «فرهنگی- علمی» ایران و اوگاندا موافقت کرد