صنایع پایین دستی پتروشیمی از بی‌برنامگی رنج می‌برد