حضور رؤسای دو قوه مقننه و قضاییه در غرفه کتابخانه مجلس