اعدام شیخ نمر کینه و بغض شدید شیعیان را به همراه دارد