احداث کانال آبرسانی در ۲ روستای قزوین در دستور کار قرار گرفت