راهی جز حرکت به سمت تغییر الگوی کشت در استان سمنان نداریم