نماینده شبکه جهانی جامعه ایمن از بافت پیرامون حرم رضوی بازدید کرد