نشست اندیشه‌ورزی همایش حقوق مردم و حکومت دینی در اندیشه امام خمینی (ره)