سرتیپ ستاد ارتش لبنان: دستاوردهای بسیار بزرگی در قلمون به دست آمده است