صدور دانش فنی سلول‌های بنیادی به کشورهای همسایه از برنامه‌های آینده این مرکز