تغییرات ساختاری در ترکیب جمعیت کشور/ کاهش چهار درصدی شمار جوانان