تولید ملی و اقتصاد مقاومتی؛ رمز اقتدار در عرصه جهانی