برای زیارت حضرت فرقی ندارد مسیحی باشی یا شیعه/ حضرت قلب یک کاتولیک را شفا داد