جزيياتي از بودجه ميلياردي شهرداري تهران/ عدم پرداخت پول به مساجد و سراهای محله