بعد از تحریم و حالا محدودیت، گزینه بعدی حمله نظامی است