واکنش ابتکار به تصویب طرح تحقیق و تفحص از محیط زیست: مجلس حق ورود به موضوعات مختلف را دارد