مشکل امروز فقر تحلیل نیست بلکه فقر اطلاعات است!/رسانه‌های ما حتی از دادن اطلاعات خام درباره کارکردها