توقف تشکیل پرونده پزشکی برای ملی‌پوشان رشته‌های مختلف